Rozliczenie osób współpracujących

Osoba współpracująca z właścicielem firmy ma obowiązek opłacania składek ZUS. Aby członek rodziny mógł pomagać w prowadzeniu firmy w ramach stosunku pracy lub bezumownie musi prowadzić z właścicielem firmy wspólne gospodarstwo domowe. W systemie przewidziano opcję, która pozwala na rozliczenie osób współpracujących, które pomagają przedsiębiorcy bezumownie.

Wprowadzenie osoby współpracującej do systemu

Aby dodać osobę współpracującą do systemu należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » ZUS » DODAJ OSOBĘ WSPÓŁPRACUJĄCĄ, funkcja ta widnieje na dole strony.

Rozliczenie osób współpracujących-jak zrobić to w systemie

Otworzy się okno, dzięki któremu będzie możliwe wprowadzenie danych osoby współpracującą.

Rozliczenie osób współpracujących-ja dodać je do systemu

Pole “OSOBA POWIĄZANA Z” służy do wyboru wspólnika, z którym ma być powiązana osoba współpracująca.

Rozliczenie osób współpracujących-jak wprowadzić je do systemu

Po zapisaniu wprowadzonych informacji, otworzy się okno, w którym należy wpisać okres rozpoczęcia współpracy. Jeśli data końcowa nie jest znana, to jest możliwość wprowadzenia jej po zakończeniu współpracy. W następnym wierszu konieczne jest wybranie odpowiedniego  schematu  opłacania składek.

Z preferencyjnych składek ZUS nie mogą korzystać osoby współpracujące z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą.

Rozliczenie osób współpracujących

Aby zmienić okres współpracy lub wprowadzić datę końcową, czy zmienić schemat opłacania składek, należy kliknąć na wprowadzoną datę okresu współpracy i w otwartym oknie Okres współpracy wybrać funkcje “MODYFIKUJ”.

Rozliczenie osób współpracujących, składki Zus

Zgłoszenie osoby współpracującej do ubezpieczeń

Wprowadzoną osobę do systemu należy zgłosić do ubezpieczeń na druku ZUS ZZA czyli ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne lub ZUS ZZA tylko ubezpieczenia zdrowotne. Aby utworzyć dokument zgłoszenia należy przejść do zakładki BIURO » DEKLARACJE » ZGŁOSZENIOWE ZUS » DODAJ DEKLARACJĘ » ZUS ZUA lub odpowiednio ZUS ZZA.

Rozliczenie osób współpracujących, a schemat opłacania składek

Osoba, która jest członkiem rodziny właściciela firmy, pomaga jako osoba współpracująca  oraz pozostaje z nim we wspólnym gospodarstwie rodzinnym, powinna być zgłoszona do ZUS-u z kodem 05 11 x x. Czas przekazania deklaracji zgłoszeniowej do ZUS trwa 7 dni od powstania obowiązku do ubezpieczenia.

Rozliczenie osób współpracujących, a zakończenie z nimi współpracy

Osoba współpracująca na deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA

Rozliczenia składek za osobę współpracującą, świadczącą pracę bezumownie w systemie dokonuje się na deklaracji rozliczeniowej przedsiębiorcy tworzonej w systemie w zakładce BIURO » DEKLARACJE » ROZLICZENIOWE ZUS » DODAJ DEKLARACJĘ.

Rozliczenie osób współpracujących-zgłoszenie do ubezpieczeń

W przypadku, gdy osoba współpracująca podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, wykazywana jest na raporcie imiennym ZUS RCA, automatycznie tworzonym i dołączanym do ZUS DRA. W sytuacji, gdy osoba współpracująca podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu to zostanie wykazana w raporcie imiennym ZUS RZA. Oba te raporty tworzą się automatycznie, na podstawie okresów współpracy wprowadzonych w systemie, podczas generowania deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA w systemie. Jeżeli okres współpracy wynosi niepełny miesiąc to system automatycznie, proporcjonalnie obliczy podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Wszystkie składki za osobę współpracującą opłaca płatnik składek.

Rozliczenie osób współpracujących, a raporty imienne

Gdy składki ZUS za dany miesiąc zostaną opłacone, wygenerowaną deklaracje należy rozliczyć. W tym celu należy zaznaczyć deklaracje i wybrać z górnego Menu opcję “ROZLICZ” wprowadzając datę płatności składek. Dzięki temu składki ZUS za właściciela i osobę współpracującą będą uwzględnione przy wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy. Opłacone składki na FP będą automatycznie zaksięgowane w KPiR.

Rozliczenie osób współpracujących, a okres współpracy

Zakończenie współpracy i wyrejestrowanie z ZUS

Aby zakończyć współpracę z osobą współpracującą należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » ZUS i w części, która dotyczy osób współpracujących, po kliknięciu na okresu współpracy, w otwartym oknie Okresu współpracy modyfikujemy okres wprowadzając datę końcową współpracy.

Rozliczenie osób współpracujących,-wyrejestrowanie z  ubezpieczeń

W oknie “Modyfikowanie okresu współpracy” należy wprowadzić datę zakończenia współpracy i kliknąć “Zapisz”.

Rozliczenie osób współpracujących-jak się odbywa

Po zakończeniu współpracy z osobą współpracującą należy wyrejestrować ja z ubezpieczeń społecznych na druku zgłoszeniowy ZUS ZWUA. W tym celu należy przejść do zakładki  BIURO » DEKLARACJE » ZGŁOSZENIOWE ZUS » DODAJ DEKLARACJĘ » ZUS ZWUA.

Rozliczenie osób współpracujących, które pracują na umowę o pracę

Otwarte zostanie okno, w którym system automatycznie wprowadzi datę wyrejestrowania osoby współpracującej poprzez wprowadzenie wcześniej ustawionej daty zakończenia współpracy.

Rozliczenie osób współpracujących, a wspólne gospodarstwo domowe

Dokument należy przekazać do ZUS w terminie 7 dni od daty zakończenia współpracy.