Kompletacja i dekompletacja towaru oraz kompletacja usługi

Jednym z najczęściej wykorzystywanych funkcji magazynu jest kompletacja (złożenie jednego produktu z kilku półproduktów) i dekomplementacja (rozłożenie produktu głównego na wiele półproduktów) produktów. Funkcje te pozwalają użytkownikowi (posiadającemu pakiet z rozbudowanym magazynem) łatwiej i efektywniej pracować na magazynie. W przypadku użytkowników wykonujących usługi możliwe jest komplementowanie materiałów wykorzystanych na potrzeby usługi.

Kompletacja towaru

Kompletacja towaru polega na złożeniu jednego gotowego produktu z kilku półproduktów.

W celu skompletowania towaru należy go wprowadzić w zakładce MAGAZYN » PRODUKTY » PRODUKT » DODAJ PRODUKT. W oknie które się pojawi uzupełniamy nazwę i opis nowego artykułu, który powstanie z półproduktów. Jako typ wybieramy TOWAR.

Kompletacja z kilku produktów

Następnie należy przejść do zakładki KOMPLETACJA i tam wprowadzić poprzez funkcję +DODAJ PRODUKT materiały, które wchodzą w skład produktu głównego.

Kompletacja towaru

Przed dokonaniem montażu wszystkich artykułów w jeden produkt należy uzupełnić stany magazynowe materiałów wchodzących w skład kompletu. W innym przypadku system uniemożliwi montaż.W kolejnym kroku należy przejść do zakładki PRODUKCJA » NOWE ZLECENIE » MONTAŻ, gdzie w polu Treść należy dodać produkt główny i uzupełnić jego ilość, przyjmowaną na stan.

Kompletacja i dekompletacja

Po zapisaniu okna zostanie utworzony nowy dokument ZPM (zlecenie produkcyjne montowania), o statusie: NOWE.

Aby zakończyć produkcję należy zaznaczyć utworzone zlecenie produkcyjne oraz wybrać z górnego menu opcję REALIZACJA » ZAKOŃCZ PRODUKCJĘ.

Kompletacja w magazynie

W ten sposób system zdejmie ze stanów magazynowych określoną ilość materiałów, które zostały zużyte w celu wykonania nowego towaru, a stan stworzonego produktu głównego powiększy się. Status dokumentu ZPM zmieni się na: ZAKOŃCZONE.

Dekompletacja produktu

Funkcja dekompletacji produktu jest szczególnie przydatna dla użytkowników dokonujących zakupu towarów do odsprzedaży na części.

System magazynowy umożliwia demontaż zakupionego produktu na jego części składowe w zakładce MAGAZYN » PRODUKTY, oznaczamy wprowadzony zakupiony produkt i korzystamy z funkcji MODYFIKUJ » MODYFIKUJ. W oknie które się otworzy należy przejść do zakładki KOMPLETACJA i tam wprowadzić elementy, które wchodzą w skład produktu głównego oraz określamy ich ilość.

Kompletacja - nowe zlecenie

Przed dokonaniem demontażu produktu należy uzupełnić jego stan magazynowy. W innym przypadku system uniemożliwia demontaż.Następnie przechodzimy do zakładki PRODUKCJA » NOWE ZLECENIE » DEMONTAŻ. W oknie dodawania nowego dokumentu ZPD, w polu TREŚĆ należy wprowadzić produkt, który planujemy zdemontować na części.

 Kompletacja i dekompletacja

Po zapisaniu pojawi się nowe zlecenie produkcyjne demontażu (ZPD) o statusie: NOWE.

Aby zakończyć zlecenie demontażu należy je zaznaczyć i wybrać z górnego menu opcję REALIZACJA » ZAKOŃCZ PRODUKCJĘ.

 Kompletacja w magazynie

Wówczas status zlecenia zostanie zmieniony na ZAKOŃCZONE. Zakończenie zlecenia produkcyjnego spowoduje powstanie nowych produktów, zmieniając automatycznie stany magazynowe poszczególnych elementów składowych. Zmniejszy się stan produktu demontowanego (produkt główny), a wzrośnie elementów składowych (półproduktów) oraz powstaną powiązane dokumenty PW i RW.

Kompletacja - sprzedaż usługi

Opcja kompletacji przy sprzedaży usług polega na przyłączaniu do usługi produktów wykorzystanych w trakcie jej realizacji. Przy sprzedaży danej usługi zużyte do niej produkty zostają wycofane z magazynu.

Aby “przyłączyć” do nowo dodanej usługi określone produkty należy w pierwszej kolejności zdefiniować usługę w zakładce MAGAZYN » PRODUKTY » PRODUKT » DODAJ PRODUKT. W oknie które się pojawi określamy informacje dotyczące usługi m.in. nazwę oraz typ - usługa.

 Kompletacja - dokument ZPM

Następnie należy przejść do zakładki KOMPLETACJA. Poprzez funkcję + DODAJ PRODUKT wprowadzamy materiały, które są wykorzystywane przy wykonywaniu tej usługi oraz określamy ich ilość.

Kompletacja - sprzedaż usługi

Przed dokonaniem sprzedaży usługi należy upewnić się, że stany magazynowe materiałów wykorzystywanych do usługi są uzupełnione. Jeśli będzie brakować produktów przypisanych do danej usługi, w momencie jej sprzedaży system nie będzie informował o ich braku i nie pozwoli wystawić faktury. Gdy wystawimy fakturę za tak zdefiniowaną usługą system automatycznie pomniejszy stan magazynowy o określoną ilość materiałów, które zostały zużyte w celu wykonania danej usługi.