Zarządzanie produktami - funkcjonalność magazynu

Zarządzanie produktami pozwala użytkownikom posiadającym pakiet rozbudowany o magazyn scalać lub powielać produkty, ukrywać wycofane produkty oraz modyfikować szczegóły danego towaru lub usługi. Natomiast użytkownicy nie posiadający pakietu z magazynem mogą wprowadzone produkty ukrywać, modyfikować i definiować ustawienia okna.

Tryb edycji okna

Definiowanie ustawień okna produktu

W celu dodania produktu, należy przejść do zakładki MAGAZYN » PRODUKTY » PRODUKT » DODAJ PRODUKT. W oknie dodawania produktu istnieje opcja USTAWIENIA OKNA, dzięki której użytkownik może zdefiniować domyślne ustawienia dotyczące:

  • Typu - definiuje czy dany produkt jest towarem czy usługą,

  • Jednostki - pozwala na ustawienie domyślnej jednostki miary produktu lub usługi np. godz.,

  • Stawki VAT - pozwala na ustawienie domyślnej stawki podatku VAT,

  • Rabat - dzięki tej opcji podczas sprzedaży danego produktu będzie uwzględniony rabat,

  • Edycja pól - pozwala na dodanie nowej pozycji tekstowej lub kodu EAN.

Zarządzanie produktami - zmiana ustawień?

Tak zdefiniowane ustawienia będą zastosowane do wszystkich produktów.

W przypadku użytkowników nieposiadających modułu magazynu, w celu dodania produktów muszą przejść do zakładki PRZYCHODY » PRODUKTY » DODAJ PRODUKT. Natomiast aby włączyć tryb edycji okna w trakcie dodawania produktu należy skorzystać z funkcji USTAWIENIA OKNA. Ustawienia okna wprowadza się analogicznie jak w przypadku użytkownika z magazynem.

Przywracanie pierwotnych ustawień okna produktu

W celu usunięcia wprowadzonych domyślnych ustawień okna produktu, należy przejść do zakładki MAGAZYN » PRODUKTY, gdzie oznaczamy produkt i korzystamy z funkcji MODYFIKUJ » MODYFIKUJ. W oknie które się pojawi korzystamy z funkcji USTAWIENIA OKNA i poprzez funkcję USUŃ TO POLE usuwamy uprzednio wprowadzone pola. Następnie zmieniamy ręcznie wprowadzone zmiany i wybieramy opcję USTAW TEN WYBÓR JAKO DOMYŚLNY.

Zarządzanie produktami - jak edytować pola?

Scalanie i powielanie produktów

Użytkownik ma możliwość scalić dwa produkty w jeden np. w przypadku, gdy produkt został wprowadzony do magazynu podwójnie. W tym celu należy przejść do zakładki MAGAZYN » PRODUKTY, z listy należy zaznaczyć podobne produkty, a następnie wybrać opcję PRODUKT » SCAL PRODUKTY.

 Zarządzanie produktami w magazynie

Istnieje także możliwość powielenia danego produktu w magazynie. W tym celu należy na liście zaznaczyć dany produkt i wybrać opcję POWIEL. Dzięki temu pojawi się okno Powielania produktu. Po zapisaniu na liście produktów pojawi się powielony towar lub usługa.

 Zarządzanie produktami - jak ukryć?

Ukrywanie produktów

W przypadku, gdy np. produkt został wycofany ze sprzedaży nie jest możliwe jego usunięcie z systemu (ze względu na wiążące go dokumenty magazynowe i sprzedażowe) jednakże użytkownik może ukryć produktu z listy (dzięki czemu nie będzie się podpowiadał na liście).

W celu ukrycia produktu, należy przejść do zakładki MAGAZYN » PRODUKTY, gdzie z listy produktów należy zaznaczyć produkt i wybrać opcję MODYFIKUJ » UKRYJ PRODUKTY.

 Zarządzanie produktami - scalanie

W celu podglądu ukrytych produktów, należy ustawić filtr STAN na NIEWIDOCZNE.

Zarządzanie produktami w mojebiuro24.pl

Jeśli użytkownik nie posiada pakietu rozszerzonego o magazynu wówczas należy przejść do zakładki PRZYCHODY » PRODUKTY oznaczyć produkt i skorzystać z funkcji MODYFIKUJ » UKRYJ.

 Ukryty produkt można przywrócić dzięki zaznaczeniu go na liście produktów niewidocznych i wybrania opcji MODYFIKUJ » POKAŻ PRODUKTY.

Zarządzanie produktami -  pokaż produkty