Samochód w firmie - dodawanie pojazdu do systemu

W systemie mojebiuro24.pl można wprowadzić wykorzystywany samochód w firmie w zależności od tego, czy stanowi on środek trwały, wykorzystywany jest w ramach leasingu operacyjnego, czy jest to pojazd prywatny wykorzystywany w celach służbowych.

Samochód w firmie jako środek trwały

Zakup samochodu osobowego, który ma zostać wprowadzony do ewidencji środków trwałych, można wprowadzić na dwa sposoby, w zależności od rodzaju dokumentu zakupu:

  • faktura VAT: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT » MAJĄTEK TRWAŁY » ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO/CIĘŻAROWEGO,
  • umowa kupna-sprzedaży, faktura VAT marża, faktura bez VAT, rachunek: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA (BEZ VAT) » MAJĄTEK TRWAŁY » ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO/CIĘŻAROWEGO.


Samochód w firmie - zakup samochodu osobowego

System jest tak skonstruowany, że po wyborze rodzaju wydatku: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO lub ZAKUP SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO kategoria (KŚT), metoda oraz stawka amortyzacji zostaną uzupełnione automatycznie. Data wprowadzenia również uzupełniana jest automatycznie, należy ją zmodyfikować, jeżeli jest inna niż bieżąca

Po uzupełnieniu niezbędnych danych środek trwały automatycznie zostanie wpisany do ewidencji środków trwałych.

Więcej na ten temat w artykule: Ewidencja Środków Trwałych i WNiP 

Samochód można również dodać bezpośrednio do Kartoteki środków trwałych, przechodząc do zakładki EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE » DODAJ ŚRODEK TRWAŁY. Więcej szczegółów na ten temat w akapicie: Wniesienie prywatnego samochodu do firmy.Ważne!
W przypadku czynnych podatników VAT po zapisaniu pojawi się okno przeznaczenia pojazdu gdzie należy wybrać czy od wydatków związanych z pojazdem odliczane będzie 50 czy też 100% podatku VAT.

Samochód w leasingu operacyjnym

Samochód w leasingu operacyjnym należy dodać do systemu w zakładce EWIDENCJE » POJAZDY » DODAJ POJAZD, gdzie należy zaznaczyć opcję POJAZD FIRMOWY.


Samochód w firmie - leasing

System automatycznie będzie księgował wydatki związane z pojazdem i nie będzie wymagał prowadzenia kilometrówki dla celów podatku dochodowego.

Po wprowadzeniu danych i zapisaniu pojawi się okno wyboru przeznaczenia pojazdu.

Natomiast faktury opłat leasingowych należy księgować w systemie w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT lub FAKTURA (BEZ VAT) , gdzie jako rodzaj wydatku wybieramy: 

  • LEASING LUB DZIERŻAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO - w przypadku samochodu osobowego
  • LEASING LUB DZIERŻAWA - w przypadku samochodu ciężarowego u którego zdefiniowaliśmy prawo do odliczenia VAT 100%,

Samochód w firmie - faktura za leasing

Wniesienie prywatnego samochodu do firmy

Podatnik, który zdecyduje się na wprowadzenie pojazdu do kartoteki środków trwałych będzie mógł to zrobić w zakładce EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE » DODAJ ŚRODEK TRWAŁY.

Samochód w firmie - dodawanie środka trwałego

Pojazd prywatny lub w umowie najmu/dzierżawy wykorzystywany w firmie

W przypadku prywatnego samochodu, używanego w działalności lub w umowie najmu/dzierżawy (nie dotyczy to leasingu) - zapisu możemy dokonać w zakładce WYDATKI » KILOMETRÓWKA » POJAZDY » DODAJ POJAZD. W oknie, które się pojawi, należy uzupełnić odpowiednie pola (okno POJAZD FIRMOWY należy pozostawić niezaznaczone).

samochód w firmie - Kilometrówka dla celów PITBądź w zakładce: EWIDENCJE » POJAZDY » DODAJ POJAZD. Pola w oknie dodawania nowego pojazdu należy wypełnić tak jak powyżej. 

Samochód w firmie - kilometrówka PIT

Uwaga!
Faktury dotyczące opłat za krótkoterminowy wynajem lub dzierżawę samochodów osobowych należy księgować przez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT lub FAKTURA (BEZ VAT) » KOSZTY DZIAŁALNOŚCI » INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ.
W tym przypadku, gdy podatnik odlicza 100% podatku VAT, fakturę należy wprowadzić tradycyjnie. Natomiast, gdy przedsiębiorca odlicza 50% podatku VAT od wydatków związanych z danym pojazdem, powinien:
- w polu Wartość netto wprowadzić 50% kwoty netto z otrzymanej faktury,
- w polu Kwota VAT system automatycznie przeliczy 50% VAT podlegający odliczeniu,
- w polu Wartość brutto system automatycznie przeliczy sumę wprowadzonej kwoty netto + VAT
Następnie należy dodać kolejny wiersz ze stawką VAT “nie podl.” poprzez przycisk + Nowy wiersz oraz w polu Wartość netto wprowadzić nieodliczoną część kwoty netto oraz podatku VAT.

Wybór przeznaczenia samochodu - odliczenie 50% lub 100% VAT

Po wprowadzeniu samochodu osobowego do systemu i zapisaniu, u czynnych podatników VAT pojawi się okno z wyborem odliczenia VAT 50% lub 100% od wydatków związanych z danym pojazdem.


Samochód w firmie - wybór sposobu doliczenia podatku VAT

Natomiast w przypadku samochodu ciężarowego okno z wyborem odliczenia podatku VAT będzie wyglądać następująco:


Samochód w firmie - przeznaczenie samochodu ciężarowego

  • W przypadku wyboru opcji - Pojazd samochodowy do 3,5 tony z homologacją - należy dodatkowo wskazać, w jakim wymiarze przysługuje przedsiębiorcy prawo do odliczenia podatku VAT (50% lub 100%).

Samochód w firmie - przeznaczenie samochodu ciężarowego

  • W przypadku opcji - Pozostałe pojazdy uznawane za ciężarowe i 100% odliczenia podatku VAT - wyświetli się dodatkowe okno, w którym należy uzupełnić aktualny stan licznika oraz datę pomiaru.

Samochód w firmie - dodawanie stanu licznik

Wówczas księgując wydatki związane z danym pojazdem, wpisuje się faktyczne wartości z faktury - system sam automatycznie od każdej faktury odliczy VAT w wysokości, jaka została oznaczona podczas wprowadzania pojazdu (czyli 50% lub 100%).