System uprawnień użytkowników w biurze rachunkowym

System uprawnień użytkowników na mojebiuro24.pl

W systemie mojebiuro24.pl dostępny jest system uprawnień użytkowników, który jest określany w ramach roli pełnionej przez daną osobę pracującą w biurze. Jego zadaniem jest zdefiniowanie dostępu do poszczególnych zakładek programu oraz określenia możliwości dokonywanych w programie dla każdego oznaczonego użytkownika.

Szef biura rachunkowego posiada możliwość dowolnego nadawania oraz zmieniania uprawnień użytkownikom (pracownikom) biura.

Pracownicy biura mogą mieć nadane uprawnienia użytkownika określonego jako:

  • opiekun, w tym opiekun główny - posiada dostęp do generowania i publikowania wyliczeń podatków i deklaracji, zamykania i otwierania okresów księgowych, księgowania dokumentów oraz prowadzenia ewidencji i rejestrów,
  • księgowy - ma możliwość wprowadzania dokumentów księgowych (w okresie otwartym i w trakcie księgowania), posiada także dostęp do ewidencji i rejestrów, nie może jednak dokonywać wyliczeń podatkowych,
  • kadrowy - ma dostęp do zakładki KADRY, w tym możliwość zarządzania płacami, może również księgować dokumenty, otwierać i zamykać okresy księgowe, wyliczać podatki i deklaracje oraz publikować sporządzone wyliczenia jak również posiada dostęp do ewidencji i rejestrów.

System umożliwia oznaczenie opiekuna głównego, który jest widoczny na koncie klienta w zakładce BIURO » STRONA GŁÓWNA. Jeżeli w firmie określono tylko jednego opiekuna zostanie on automatycznie oznaczony jako opiekun główny.

System uprawnień użytkowników na moebiuro24.pl

Sposób przypięcia opiekuna firmy oraz oznaczenia go jako opiekuna głównego wyjaśnia artykuł: Przypinanie i odpinanie opiekuna do klientów biura rachunkowego.
Ważne!
Nie ma możliwości zmiany uprawnień przedsiębiorcy, opiekuna, kadrowej oraz szefa biura rachunkowego.

Zarządzanie uprawnieniami pracowników biura rachunkowego

Aby ograniczyć dostęp dla danego użytkownika, należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PANEL » INNE » UŻYTKOWNICY, zaznaczyć go oraz wybrać w pasku zadań opcję UPRAWNIENIA.

System uprawnień użytkowników mojebiuro24.pl

Z listy uprawnień szef biura rachunkowego może wybrać te moduły i czynności, do których chce, aby dany pracownik miał dostęp.


System uprawnień użytkowników mojebiuro24.pl

Po kliknięciu w dany MODUŁ widoczne są szczegółowe uprawnienia dotyczące konkretnego modułu.

System uprawnień użytkowników mojebiuro24.pl

Uprawnienia w okresach księgowych

Uprawnienia użytkowników są również ograniczone ze względu na oznaczone w danym momencie statusy księgowe miesięcy. Pracownicy biura (opiekun, księgowa, kadrowa) w okresie oznaczonym jako ZAMKNIĘTY nie mają możliwości modyfikacji dokumentów. Natomiast status oznaczony jako OTWARTY oraz W TRAKCIE nie ogranicza możliwości pracowników biura.

Szczegółowe informacje na temat statusów księgowych miesięcy przedstawia artykuł: Otwieranie i zamykanie okresów księgowych.