Podstawowe dane firmy

W celu zdefiniowania podstawowych informacji o firmie klienta (może to zrobić tylko szef biura rachunkowego, opiekun oraz kadrowy) należy przejść do zakładki USTAWIENIA » FIRMA » DANE PODSTAWOWE. Wyjątek stanowi wprowadzenie danych dotyczących rachunku bankowego, bowiem przedsiębiorca ma możliwość dodania rachunku bankowego, modyfikowania, ukrywania czy usuwania go.

Podstawowe dane firmy

Dane identyfikacyjne

W zakładce USTAWIENIA » FIRMA » DANE PODSTAWOWE » DANE IDENTYFIKACYJNE należy określić podstawowe dane,  tj. nazwę pełną i skróconą firmy oraz numer NIP i REGON.

dane podstawowe firmy

Jeżeli przedsiębiorca posiada NIP unijny, podczas uzupełniania danych w polu NIP nie należy podawać przedrostka PL. Prefiks PL przed numerem NIP pojawia się automatycznie na fakturze po zastosowaniu stawki 0% WDT lub nie podl. UE.

Forma działalności i właściciele

W zakładce USTAWIENIA » FIRMA » DANE PODSTAWOWE » FORMA DZIAŁALNOŚCI I WŁAŚCICIELE należy określić rodzaj działalności.

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, wówczas należy zaznaczyć opcję osoba fizyczna, a następnie uzupełnić podstawowe dane właściciela.

dane podstawowe firmy

Jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej bądź spółki jawnej, należy zaznaczyć podmiot niebędący osobą fizyczną.

Wówczas pojawi się sekcja Właściciele firmy, gdzie należy wprowadzić informacje o wszystkich wspólnikach za pomocą opcji DODAJ WŁAŚCICIELA.

Podstawowe dane firmy - dodawanie właściciela

Po wybraniu tej opcji w zakładce BIURO » DEKLARACJE generowany będzie podatek dochodowy, w rozbiciu na wspólników, proporcjonalnie do wielkości ich udziałów oraz składki ZUS dla poszczególnych wspólników wg schematu składek wybranego podczas wprowadzania właścicieli.

Adres

W zakładce USTAWIENIA » FIRMA » DANE PODSTAWOWE » ADRES należy uzupełnić dane adresowe.

Podstawowe dane firmy - adres

Rachunki bankowe

W zakładce USTAWIENIA » FIRMA » DANE PODSTAWOWE » RACHUNKI BANKOWE można dodać rachunki bankowe firmy poprzez opcję DODAJ RACHUNEK.

Podstawowe dane firmy - uzupełnianie rachunku bankowego

Wprowadzony w ten sposób rachunek będzie widoczny na wystawianych fakturach.

Istnieje również możliwość dodania kilku rachunków bankowych i przypisania konkretnego rachunku do danego kontrahenta. W tym celu należy przejść do zakładki CRM » KONTRAHENCI zmodyfikować danego kontrahenta i w zakładce Faktury wybrać odpowiedni numer rachunku.

Podstawowe dane firmy - modyfikowanie kontrahenta

Przy wyborze kontrahenta (podczas wystawiania faktury) przypisany do niego rachunek zostanie automatycznie wybrany.