Nierozliczone płatności kontrahentów - zarządzanie modułem

Przechodząc do zakładki BIURO » PŁATNOŚCI użytkownik ma możliwość kontrolować stan płatności należnych i tych za zobowiązania. Funkcja ta jest podzielona na nierozliczone płatności, historię rozliczeń oraz z tej pozycji istnieje możliwość połączenia systemu z bankiem.Ważne!
Płatności może wprowadzać zarówno przedsiębiorca (jednakże tylko w okresie oznaczonym jako OTWARTY), jak również pracownicy biura (jednakże tylko w okresie oznaczonym jako OTWARTY lub W TRAKCIE KSIĘGOWANIA)  

Nierozliczone płatności - przychody i wydatki

Zakładka umożliwia użytkownikom kontrolować na bieżąco stan nierozliczonych płatności  związanych z przychodami oraz wydatkami. Jest podzielona na dwa zestawienia Rozliczenie przychodów oraz Rozliczenia wydatków i deklaracji. Pod każdą z tabel znajdują się opcje, które pozwalają na filtrowanie zaległości ze względu na rok, miesiąc, metodę płatności i stan. Pozwala to na szybką analizę dokumentów znajdujących się w tabelach.

Nierozliczone płatności w mojebiuro24.pl

W zakładce Nierozliczone przychody użytkownik może korzystać z następujących funkcji:

 • Rozlicz, w której znajdują się następujące opcje:

 • Rozlicz płatność - jeśli dokonano płatności za daną fakturę, należy ją rozliczyć wybierając tę funkcję, dzięki czemu dokument zniknie z listy nierozliczonych dokumentów. Za pomocą tej funkcji można również wysłać powiadomienie e-mail potwierdzające o zarejestrowaniu płatności;

 • Rozlicz dostawę - funkcja ta używana jest w przypadku, gdy podczas wystawienia faktury towar nie został wydany lub transakcja jeszcze nie miała miejsca, a w dacie sprzedaży zaznaczono opcję “brak”;

 • Potwierdzono odbiór korekty - należy oznaczyć tę funkcję w przypadku, gdy wystawiono fakturę korygującą zmniejszającą podstawę opodatkowania i otrzymano potwierdzenie jej odbioru od kontrahenta. Po wybraniu tej opcji kwota VAT z danej faktury zostanie ujęta w rejestrze sprzedaży VAT;

 • Księguj paragon - opcja umożliwia ujęcie paragonu w KPiR lub Ewidencji przychodów oraz w Rejestrze VAT sprzedaży (w przypadku czynnych podatników VAT);

 • Wyksięguj paragon - po wybraniu opcji paragon zostanie wyksięgowany z KPiR lub Ewidencji przychodów oraz Rejestru VAT sprzedaży (w przypadku czynnych podatników VAT).

Nierozliczone płatności - rozliczania dostawy 

 • Drukuj - funkcja umożliwia wydrukowanie faktury;

Nierozliczone płatności - eksport do banku 

 • Wyślij - opcja umożliwia wysyłkę dokumentu do kontrahenta, paczki za pośrednictwem kuriera lub przypomnienia o płatności poprzez SMS lub e -mail;

Nierozliczone płatności - wysyłka do dłużnika 

 • Generuj dokument - opcja pozwala wygenerować pocztową książkę nadawczą, adres korespondencyjny kontrahenta oraz wezwanie do zapłaty;

 Nierozliczone płatności - wysyłka do dłużnika

Natomiast zakładka Nierozliczone wydatki zawiera następujące funkcje:

 • Rozlicz - jeśli dokonano płatności za daną fakturę, należy ją rozliczyć poprzez tę opcję, dzięki czemu dokument zniknie z listy nierozliczonych dokumentów;

 Nierozliczone płatności - funkcja drukowania

 • Eksportuj do banku - dzięki tej funkcji nierozliczone dokumenty można wysłać do banku skąd użytkownik może dokonać płatności;

Nierozliczone płatności - rozliczenie należności 

 • Koryguj  - jeśli na dokumencie zawartym w nierozliczonych wydatkach pojawił się błąd, z tej pozycji można dokonać korekty faktury zakupu lub wystawić Notę korygującą;

 Nierozliczone płatności - poprawianie danych

 • Wystaw fakturę - do dokumentu zawartego w danej zakładce można także wystawić dokumenty typu: faktura VAT, paragon fiskalny, paragon niefiskalny oraz pro forma;

 Nierozliczone płatności - wystawianie faktury

 • Generuj dokument - opcja pozwala na generowanie dokumentów do wydruku np. dowodów wewnętrznych.

 Nierozliczone płatności i wydatki

Historia rozliczeń płatności

Do zakładki Rozliczenia trafiają już rozliczone płatności przychodów i wydatków. Dzięki temu możemy wyfiltrować jakie płatności odbyły się w konkretnym miesiącu i jaką metodą zostały opłacone. Co więcej do rozliczeń można podpiąć etykietę w celu łatwiejszego wyszukiwania dokumentu w systemie.

 Nierozliczone płatności - ustawienia w mojebiuro24.pl

Bank

Moduł Bank dostępny w systemie pozwala na rozliczanie zapłaconych faktur, wydatków oraz deklaracji na podstawie zaimportowanych wyciągów z rachunków bankowych. 

Kasa

Moduł prowadzenia ewidencji kasowej jest przydatny przy rozliczaniu otrzymanych oraz wykonanych transakcji gotówkowych. Pozwala również uzyskać informację o dostępnych  środkach pieniężnych w kasie, a także nierozliczonych wnioskach o zaliczkę. Aby korzystać z danego modułu użytkownik najpierw musi włączyć go przez zakładkę: USTAWIENIA » FIRMA » INNE » KASA.

Nierozliczone płatności - jak włączyć moduł kasa

Moduł można obsługiwać z poziomu zakładki: BIURO » PŁATNOŚCI » KASA.

W module istnieje możliwość generowania dokumentów kasowych za pomocą zakładki: BIURO » PŁATNOŚCI » KASA » DODAJ DOKUMENT KASOWY, gdzie użytkownik może wystawić dokumenty KP, KW oraz wnioski o zaliczkę. Podczas rozliczenie płatności dokumentów w formie gotówkowej z pozycji zakładki PRZYCHODY lub WYDATKI, dokumenty kasowe KP i KW dodawane są automatycznie. Istnieje również możliwość drukowania raportów kasowych, a także dokumentów kasowych.

Różnice kursowe

System oferuje także możliwość korzystania z automatycznego wyliczenia różnic kursowych. W celu włączenia tej funkcji należy przejść do zakładki USTAWIENIA » FIRMA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY i zaznaczyć opcję Wyliczanie różnic kursowych.  

 Nierozliczone płatności - kontrola płatności

Po włączeniu funkcji wyliczania różnic kursowych w zakładce BIURO » PŁATNOŚCI » RÓŻNICE KURSOWE, użytkownik ma możliwość wystawiania dowodów wewnętrznych, na podstawie wyliczonych dodatnich i ujemnych różnic.

Szczegóły na temat automatycznego wyliczania różnic kursowych w systemie wyjaśnia artykuł: Różnice kursowe - automatyczne księgowanie