Nierozliczone płatności kontrahentów - zarządzanie modułem

Przechodząc do zakładki BIURO » PŁATNOŚCI użytkownik ma możliwość kontrolować stan płatności przychodów i wydatków. Funkcja ta jest podzielona na nierozliczone płatności, historię rozliczeń oraz z tej pozycji istnieje możliwość dokonania importu z banku.Płatności może wprowadzać zarówno przedsiębiorca (tylko w okresie oznaczonym jako OTWARTY), jak również pracownicy biura (tylko w okresie oznaczonym jako OTWARTY lub W TRAKCIE KSIĘGOWANIA)

Nierozliczone płatności - przychody

Użytkownicy mogą kontrolować na bieżąco stan nierozliczonych płatności związanych z przychodami. Pod tabelą znajdują się opcje, które pozwalają na filtrowanie zaległości ze względu na rok, miesiąc, metodę płatności i stan. Pozwala to na szybką analizę dokumentów znajdujących się w tabelach.

Nierozliczone płatności w mojebiuro24.pl

W zakładce NIEROZLICZONE PRZYCHODY  użytkownik może korzystać z następujących funkcji ROZLICZ:

  • Rozlicz płatność - jeśli dokonano płatności za daną fakturę, należy ją rozliczyć wybierając tę funkcję, dzięki czemu dokument zniknie z listy nierozliczonych dokumentów. Za pomocą tej funkcji można również wysłać powiadomienie e-mail potwierdzające o zarejestrowaniu płatności;

  • Rozlicz dostawę - funkcja ta używana jest w przypadku, gdy podczas wystawienia faktury towar nie został wydany lub transakcja jeszcze nie miała miejsca, a w dacie sprzedaży zaznaczono opcję “brak”;

  • Potwierdzono odbiór korekty - należy oznaczyć tę funkcję w przypadku, gdy wystawiono fakturę korygującą zmniejszającą podstawę opodatkowania i otrzymano potwierdzenie jej odbioru od kontrahenta. Po wybraniu tej opcji kwota VAT z danej faktury zostanie ujęta w rejestrze sprzedaży VAT;

  • Księguj paragon - opcja umożliwia ujęcie paragonu w KPiR lub Ewidencji przychodów oraz w Rejestrze VAT sprzedaży (w przypadku czynnych podatników VAT);

  • Wyksięguj paragon - po wybraniu opcji paragon zostanie wyksięgowany z KPiR lub Ewidencji przychodów oraz Rejestru VAT sprzedaży (w przypadku czynnych podatników VAT).

Nierozliczone płatności - rozliczania dostawy 

W górnym pasku menu znajduje się również funkcja WYŚLIJ. Akcja ta umożliwia wysyłkę dokumentu do kontrahenta za pośrednictwem wiadomości e-mail, poczty, kuriera czy InviPay lub przypomnienia o płatności poprzez SMS lub e-mail.

Nierozliczone płatności - wysyłka do dłużnika 

Kolejną funkcją znajdującą się w górnym menu jest Drukuj/Generuj. Opcja ta pozwala wydrukować fakturę i wygenerować pocztową książkę nadawczą, adres korespondencyjny kontrahenta oraz wezwanie do zapłaty;

 Nierozliczone płatności - generowanie dokumentu

Nierozliczone płatności - wydatki

Zakładka umożliwia użytkownikom kontrolować na bieżąco stan nierozliczonych płatności związanych z wydatkami. Pod tabelą znajdują się opcje, które pozwalają na filtrowanie zaległości ze względu na rok, miesiąc, metodę płatności i stan. Pozwala to na szybką analizę dokumentów znajdujących się w tabelach.

Natomiast zakładka Nierozliczone wydatki zawiera następujące funkcje:

  • Rozlicz - jeśli dokonano płatności za daną fakturę, należy ją rozliczyć poprzez tę opcję, dzięki czemu dokument zniknie z listy nierozliczonych dokumentów;

 Nierozliczone płatności - rozlicz

  • Eksportuj do banku - dzięki tej funkcji nierozliczone dokumenty można wysłać do banku skąd użytkownik może dokonać płatności;

Nierozliczone płatności - eksportuj do banku 

  • Koryguj  - jeśli do dokumentu zawartym w nierozliczonych wydatkach została wystawiona faktura korygująca, z tej pozycji można dokonać korekty faktury zakupu;

 Nierozliczone płatności - KORYGUJ

 Nierozliczone płatności - wystaw

 Nierozliczone płatności - DRUKUJ

Rozliczenia przychodów i wydatków

Do zakładek ROZLICZENIA PRZYCHODÓWROZLICZENIA WYDATKÓW trafiają płatności związane z rozliczonymi przychodami i wydatkami. Dzięki temu możemy wyfiltrować jakie płatności odbyły się w konkretnym miesiącu i jaką metodą zostały opłacone. Co więcej do rozliczeń można podpiąć etykietę w celu łatwiejszego wyszukiwania dokumentu w systemie. Dodatkowo po oznaczaniu płatności można je modyfikować lub usuwać.

Nierozliczone płatności - rozliczenie przychodów

Nierozliczone płatności - rozliczenie wydatków

Bank

Moduł Bank dostępny w systemie pozwala na rozliczanie zapłaconych faktur, wydatków oraz deklaracji na podstawie zaimportowanych wyciągów z rachunków bankowych. 

Kasa

Moduł prowadzenia ewidencji kasowej jest przydatny przy rozliczaniu otrzymanych oraz wykonanych transakcji gotówkowych. Pozwala również uzyskać informację o dostępnych  środkach pieniężnych w kasie, a także nierozliczonych wnioskach o zaliczkę. Aby korzystać z danego modułu użytkownik najpierw musi włączyć go przez zakładkę: USTAWIENIA » PANEL » INNE » KASA.

Nierozliczone płatności - jak włączyć moduł kasa

Moduł można obsługiwać z poziomu zakładki: BIURO » PŁATNOŚCI » ROZLICZENIA » KASA.

W module istnieje możliwość generowania dokumentów kasowych za pomocą zakładki: BIURO » PŁATNOŚCI » ROZLICZENIA » KASA » DODAJ DOKUMENT KASOWY, gdzie użytkownik może wystawić dokumenty KP, KW oraz wnioski o zaliczkę. Podczas rozliczenie płatności dokumentów w formie gotówkowej z pozycji zakładki PRZYCHODY lub WYDATKI, dokumenty kasowe KP i KW dodawane są automatycznie. Istnieje również możliwość drukowania raportów kasowych, a także dokumentów kasowych. Więcej w tym temacie w artykule: Moduł kasowy - jak włączyć?

Różnice kursowe

System oferuje także możliwość korzystania z automatycznego wyliczenia różnic kursowych. W celu włączenia tej funkcji należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PANEL » PODATKI » FUNKCJE KSIĘGOWE i w oknie które się pojawi należy zaznaczyć opcję WYLICZANIE RÓŻNIC KURSOWYCH.  

 Nierozliczone płatności - wyliczanie różnic kursowych

Po włączeniu funkcji wyliczania różnic kursowych w zakładce BIURO » PŁATNOŚCI » RÓŻNICE KURSOWE » OD PRZYCHODÓW/OD WYDATKÓW, użytkownik ma możliwość wystawiania dowodów wewnętrznych, na podstawie automatycznie wyliczonych dodatnich i ujemnych różnic.

Szczegóły na temat automatycznego wyliczania różnic kursowych w systemie wyjaśnia artykuł: Różnice kursowe - automatyczne księgowanie