Generowanie dokumentu ZUS Z-3b

Przedsiębiorca, który zgłoszony jest do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego oraz regularnie opłaca tą składkę, za okres niezdolności do pracy ma prawo do zasiłku chorobowego wypłacanego z ZUS.

W celu otrzymania zasiłku chorobowego przedsiębiorca musi przekazać do ZUS oryginał zwolnienia lekarskiego oraz wypełnione zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3b.

Zaświadczenie to składa się do ZUS-u za:

  • osoby wykonujące pozarolniczą działalność,

  • osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność,
    duchownych.

Formularz ten składa się w celu ustalenia prawa do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego czy rehabilitacyjnego i ich wysokości. Zaświadczenie należy przekazać do ZUS-u wraz z drukiem zwolnienia lekarskiego (ZUS ZLA) w ciągu 7 dni od daty wystawienia zwolnienia.

Generowanie dokumentu ZUS - Z3b 

Formularza ZUS Z-3b można wygenerować w systemie mojebiuro24.pl w zakładce START » ZUS » ZAŚWIADCZENIA Z-3B » DODAJ ZAŚWIADCZENIE.

Generowanie dokumentu zus z-3b - dodawanie formularza

Pojawi się się okno dodawania zaświadczenia, w którym należy wybrać osobę, która przebywała na zwolnieniu chorobowym. Z listy będzie można wybrać przedsiębiorcę lub osobę współpracującą, jeśli taka jest wprowadzona do systemu.

Generowanie dokumentu Zus Z-3b w systemie mojebiur24.pl

Dane identyfikacyjne i adresowe płatnika składek

Na pierwszej stronie w części I DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK oraz w części II DANE ADRESOWE PŁATNIKA SKŁADEK - ADRES SIEDZIBY dane uzupełniają się automatycznie na podstawie danych wprowadzonych w zakładce USTAWIENIA.

Generowanie dokumentu Zus Z-3b z pomocą systemu

Generowanie dokumentu Zus Z-3b z systemem

Dane identyfikacyjne i adresowe ubezpieczonego

W części III znajdują się DANE IDENTYFIKACYJNE UBEZPIECZONEGO, czyli osoby wybranej przy generowaniu formularza.

Jak wygląda generowanie dokumentu Zus Z-3b

Na drugiej stronie formularza w części IV DANE ADRESOWE UBEZPIECZONEGO - ADRES ZAMIESZKANIA dane również zostaną uzupełnione na podstawie danych wprowadzonych do systemu.

Generowanie dokumentu Zus Z-3b, zasiłek chorobowy

Wszystkie pola formularza są interaktywne i można je dowolnie zmieniać.

Wybór świadczenia

W części V należy zaznaczyć odpowiednie pole, w zależności od tego o jakiego rodzaju świadczenie stara się ubezpieczony. Jeśli przedsiębiorca stara się o ZASIŁEK CHOROBOWY lub ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, obowiązkowe będzie podanie okresu zwolnienia lekarskiego (na podstawie zwolnienia lekarskiego) oraz nr i serii dokumentu ZUS ZLA.

Generowanie dokumentu Zus Z-3b przy chorobie przedsiębiorcy

Generowanie dokumentu Zus Z-3b dla Zusu w przypadku choroby przedsiębiorcy

Informacje o ubezpieczeniu chorobowym i wypadkowym

W części VI w pkt 1 znajduje się informacja o ubezpieczeniu chorobowym i wypadkowym, którym podlega ubezpieczony. Informacje w tej części również wypełnione są na podstawie ustawień wprowadzonych w systemie w zakładce USTAWIENIA>>PODATKI>>ZUS.

Manualne wprowadzanie zmian dotyczących podleganiu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, które nie będą zgodne ze zgłoszeniem w ZUS-ie, mogą wpłynąć na przyznanie prawa do świadczenia, o które ubiega się płatnik.

Punkt 2 należy wypełnić tylko w przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała na skutek:

  • choroby zawodowej,

  • wypadku przy pracy,

  • wypadku w drodze do pracy lub z pracy

Generowanie dokumentu Zus Z-3b-formularz płatnika składek

Rachunek bankowy

Na stronie 3 w części VII należy podać numer rachunku bankowego, na który ubezpieczony chce otrzymać zasiłek. Jeśli numer konta nie zostanie podany, przyznany zasiłek zostanie przekazany za pomocą przekazu pocztowego.

Tak wygenerowane zaświadczenie należy wydrukować i po złożeniu podpisu przekazać do ZUS-u osobiście lub wysłać pocztą wraz z oryginałem zwolnienia lekarskiego.

Generowanie dokumentu Zus Z-3b-formularz interaktywny

Dokumentu ZUS Z -3b nie można wysłać drogą elektroniczną.