Analizy finansowe przedsiębiorstwa - jak generować?

Analiza przychodów i kosztów

W zakładce BIURO » ANALIZY » PRZYCHODY I KOSZTY jest możliwość przeanalizowania  osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów w wybranych okresach.

Analizy - Analiza przychodów i kosztów

Analiza przychodów i kosztów przedstawiania jest w formie wykresów oraz tabelarycznie.

W pierwszym kroku należy zdefiniować pole DATA:

 • bieżący tydzień,
 • poprzedni tydzień,
 • bieżący miesiąc,
 • poprzedni miesiąc,
 • bieżący kwartał,
 • poprzedni kwartał,
 • bieżący rok,
 • poprzedni rok lub,
 • zakres.

oraz SUMOWANIE WEDŁUG:

 • dnia,
 • tygodnia,
 • miesiąca,
 • kwartału lub,
 • roku.

Analizy - DATA i SUMOWANIE WEDŁUG

Zgodnie z wybranymi danymi system automatycznie generuje wykresy.

Analizy przychodów i kosztów

Generowana jest również tabela z danymi, zawierająca informację o przychodach, kosztach i dochodach oraz dane narastająco od początku analizowanego okresu. Tabelę można wydrukować lub importować do arkusza kalkulacyjnego, wybierając ikonę w prawym górnym rogu tabeli.

Analizy - koła zębate

Analiza KPiR

W systemie możliwe jest szybkie przeanalizowanie wpisów w poszczególnych kolumnach KPiR. Analizę KPiR można sprawdzić w zakładce BIURO » ANALIZY » KPiR.

Analizy - księga przychodów i rozchodów

KPiR można przeanalizować według wybranych przez siebie parametrów. Możliwe jest wybranie analizowanego okresu oraz sposobu sumowania.

Po wprowadzeniu parametrów dane przedstawiane są w tabeli.

Analiza podatku VAT

W zakładce BIURO » ANALIZY » PODATEK VAT dla czynnych podatników VAT, szef biura rachunkowego może dokonać analizy podatku VAT z uwzględnieniem poziomu wartości sprzedaży i zakupów.

Analizy - VAT

Analiza podatku VAT przedstawiania jest w formie wykresów oraz tabelarycznie.

W pierwszym kroku należy zdefiniować pole DATA:

 • bieżący tydzień,
 • poprzedni tydzień,
 • bieżący miesiąc,
 • poprzedni miesiąc,
 • bieżący kwartał,
 • poprzedni kwartał,
 • bieżący rok,
 • poprzedni rok lub,
 • zakres.

oraz SUMOWANIE WEDŁUG:

 • dnia,
 • tygodnia,
 • miesiąca,
 • kwartału lub,
 • roku.

Analizy - DATA i SUMOWANIE WEDŁUG

Zgodnie z wybranymi danymi system automatycznie generuje wykresy.

Analizy podatku VAT

Generowana jest również tabela z danymi, zawierająca informację o podatku VAT należnym (od sprzedaży), VAT naliczonym (od zakupów) oraz podatku do zapłaty. Tabelę można wydrukować lub importować do arkusza kalkulacyjnego, wybierając ikonę w prawym górnym rogu tabeli.

Analiza przepływów pieniężnych

W zakładce BIURO » ANALIZY » PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE można poddać analizie dane związane z płatnościami za faktury sprzedaży i zakupu.

Analizy - Analiza przepływów pieniężnych

Przepływy pieniężne analizowane są w formie wykresów oraz tabelarycznie.

W pierwszej kolejności należy dokonać wyboru odpowiednich parametrów (DATA oraz SUMOWANIE WEDŁUG), na podstawie których zostanie przygotowany wykres oraz tabela.

Analizy przepływów pieniężnych

Poniżej generowana jest również tabela z danymi, zawierająca informację o przepływach pieniężnych. Tabelę można wydrukować lub importować do arkusza kalkulacyjnego, wybierając ikonę w prawym górnym rogu tabeli.

Analiza sprzedaży

Zakładka BIURO » ANALIZY » SPRZEDAŻ umożliwia wygenerowanie analizy sprzedaży, w której można zdefiniować czy analiza ma się odnieść bezpośrednio do sprzedawanych produktów, kontrahentów oraz odpowiednich parametrów (DATA oraz SUMOWANIE WEDŁUG), na podstawie których zostanie przygotowany wykres oraz tabela.

Analizy sprzedaży

Zgodnie z wybranymi danymi system automatycznie generuj się wykres kołowy.

Analizy - wykres sprzedaży

Analiza zakupów

Zakładka BIURO » ANALIZY » ZAKUPY umożliwia wygenerowanie analizy zakupów, w której można zdefiniować czy analiza ma się odnieść bezpośrednio do zakupowanych produktów, kontrahentów oraz odpowiednich parametrów (DATA oraz SUMOWANIE WEDŁUG), na podstawie których zostanie przygotowany wykres oraz tabela.

Analizy zakupów

Zgodnie z wybranymi danymi system automatycznie generuj się wykres kołowy.

Analizy - wykres zakupów

Analiza kursów walut

Zakładka BIURO » ANALIZY » KURSY WALUT zawiera średnie kursy walut ogłaszane przez Narodowy Bank Polski.

Aby uzyskać analizę, należy wskazać interesujący nas okres i walutę. Po wybraniu odpowiednich pozycji należy kliknąć w przycisk ZATWIERDŹ.

Analizy - KURSY WALUT

Dane o wybranych średnich kursach walut zostaną przedstawione w postaci wykresu.

Analizy - wykres średnich kursów walut

W tabeli po prawej stronie można wprowadzić datę, a system wyświetli informacje o kursie wybranych walut na konkretny dzień.

Analizy - informacje o kursie wybranych walut na konkretny dzień

Analiza odsetek podatkowych

Aktualną wartość odsetek podatkowych można skontrolować w zakładce BIURO » ANALIZY » ODSETKI PODATKOWE.

W zakładce znajduje się tabela ze stawkami odsetek podatkowych bądź ustawowych, w zależności od wybranych filtrów dostępnych w prawym dolnym rogu tabeli.

Analizy - Analiza odsetek podatkowych

Szef biura może skorzystać również z kalkulatora odsetek podatkowych. Aby wyliczyć odsetki podatkowe, należy kliknąć w DODAJ WIERZYTELNOŚĆ i uzupełnić pozycje w oknie, które się pojawi (kwotę, termin należności oraz datę zapłaty).

Analizy - DODAJ WIERZYTELNOŚĆ